www.autotransport.pl7 lat rozwoju transportu
7 lat rozwoju transportu
z Programem Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013
2 grudnia 2015 r.   |  AS

Wkraczając w nowy okres programowania UE, nie zapominamy o kończącym się Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, programie inwestycyjnym o najwyższym budżecie w historii Unii Europejskiej, w ramach którego zostały zrealizowane projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. O skali tego przedsięwzięcia świadczy kwota ponad 28 mld euro, które zaangażowano w jego realizację.

W ramach całego POIiŚ powstały duże inwestycje infrastrukturalne związane z ochroną środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Inwestycje transportowe sfinansowano w ramach priorytetów transportowych POIiŚ: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (Trans-European Network for Transport), Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, na które w budżecie unijnym zaplanowano 19,6 mld euro.

Do połowy listopada 2015 roku w sumie podpisano 383 umowy o dofinansowanie inwestycji wartych ponad 145,4 mld zł. Suma wsparcia z UE dla tych projektów sięgnęła ponad 86,6 mld zł.

W tej publikacji pokazujemy Państwu jedynie wybrane projekty infrastrukturalne, tak by na ich przykładzie zademonstrować skalę realizowanych przedsięwzięć oraz efekty oddziaływania. W części pierwszej, skupiamy się na inwestycjach w transport intermodalny, kolejowy, miejski oraz ITS (Inteligentne Systemy Transportowe), w części drugiej na inwestycjach w infrastrukturę drogową, transport lotniczy, morski i śródlądowy oraz w bezpieczeństwo w transporcie,  Podsumowujemy to, co wydarzyło się w ostatnich latach w ramach tych sektorów transportu oraz korzyści z nich płynące dla polskiej gospodarki, jak i lokalnych społeczności. Warto przy tym pamiętać, że każdy projekt niezależnie, czy był wpisany na listę projektów indywidualnych POIiŚ, czy też został wyłoniony w drodze konkursu, to przedsięwzięcie złożone i wymagające ogromnej pracy, i wspólny sukces zarówno po stronie beneficjentów jak i wszystkich osób pracujących w instytucjach zaangażowanych w proces wydatkowania unijnych środków na projekty sektora transportowego tj. od przygotowania dokumentacji poprzedzającej złożenie wniosku, aż do jego ostatecznego rozliczenia.

Ściągnij część pierwszą publikacji: "7 lat rozwoju transportu, z Programem Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013" (format .pdf)

Ściągnij część drugą publikacji: "7 lat rozwoju transportu, z Programem Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013" (format .pdf)« powrót
W ostatnim wydaniu PGT 49-52/2018 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Auto Transport - Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Marconich 3/7, 02-954 Warszawa
Tel.: +48-22-620 92 14
KRS: 45946 , Regon: 010269289 , NIP: 526-00-10-038 , Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus